Jump to content

Regulamin - San Andreas Medical Center


Recommended Posts

ul5z1SY.png

 

 


Regulamin frakcji San Andreas Medical Center

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Każdy członek frakcji zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia członka frakcji z jego przestrzegania.
1.3. Każdy pracownik powinien zachować pełną kulturę osobistą na służbie, jak i poza nią.
1.4. Członek frakcji ma obowiązek stosować się do wszelkich regulaminów obowiązujących na serwerze.
1.5. Zarząd frakcji zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu w dowolnym momencie.
1.6. W przypadku kwestii nieujętych w regulaminie, Zarząd będzie podchodził indywidualnie. 

 

2. Prawa, obowiązki i zakazy.

2.1. Każdy członek frakcji ma obowiązek godnie reprezentować zarówno frakcję, jak i serwer i dbać o jego dobre imię.
2.2. Każdy członek frakcji ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do swoich przełożonych, jak i współpracowników.
2.3. Każdy członek frakcji ma obowiązek wykonywania poleceń współpracowników wyższych stopniem, jak i Dyspozytora. 
2.4. Każdemu pracownikowi w trakcie służby przysługuje maksymalnie 10 minutowa przerwa na każde 60 minut pracy.

 • Pracownik, który chce przejść na przerwę, jest zobowiązany do poinformowania o tym na czacie służbowym, korzystając z odpowiedniego statusu.

2.5. Kategorycznie zakazuje się wynoszenia poufnych informacji na temat frakcji poza nią.
2.6. Każdy członek frakcji, niebędący na urlopie lub zawieszeniu, zobowiązany jest do wyrobienia tygodniowej normy czasowej na służbie w wymiarze 300 minut.
2.7. Każdemu członkowi frakcji przysługuje maksymalnie 7 dni urlopu w ciągu miesiąca. Wniosek o urlop należy zgłosić do Zarządu frakcji na frakcyjnym serwerze Discord.
2.8. Każdy członek frakcji zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach frakcyjnych, ustalanych przez Zarząd.

 • W przypadku nieobecności, należy poinformować o tym Zarząd frakcji.

2.9. Członek frakcji ma kategoryczny zakaz pisania podań do innych frakcji na serwerze, jak i zarówno na serwerach konkurencyjnych na platformie MTA/GTA V. 
2.10. Członek frakcji ma obowiązek śledzić wszelkie ogłoszenia i informacje na temat frakcji.
2.11. Członek frakcji na służbie zobowiązany jest do priorytetowego reagowania na wezwania w panelu zgłoszeń frakcji.
2.12. Pracownikowi na służbie kategorycznie zakazuje się przebywania w interiorach, na giełdzie, w urzędzie, w salonie oraz na eventach.
2.13. Pełnoprawnym członkiem frakcji określa się pracownika, który zaliczył egzaminy kończące Uniwersytet Medyczny.
2.14. W przypadku zauważenia znacznego naruszania regulaminu frakcji/serwera przez innego pracownika, należy jak najszybciej to zgłosić poprzez /report lub Zarządowi frakcji.
2.15. Członek frakcji rozpoczynający lub kończący służbę, ma obowiązek zakomunikować to na czacie frakcyjnym korzystając z odpowiedniego statusu informującego o rozpoczęciu/zakończeniu służby.
2.16. Członek frakcji na służbie ma obowiązek korzystania z krótkofalówki (czat frakcyjny oraz międzyfrakcyjny) zgodnie z przeznaczeniem opisanym w materiałach szkoleniowych.
2.17. Podczas służby kategorycznie zabrania się wstępu na giełdę samochodową, na teren komisów oraz do salonów.

 

3. Pojazdy frakcyjne.

3.1. Każdy członek frakcji ma obowiązek dbać o pojazdy frakcyjne. Przed odstawieniem pojazdu na bazę Szpitala, należy:

 • zatankować pojazd do minimum 75% baku paliwa,
 • naprawić wszystkie uszkodzone części pojazdu.

3.2. Członkowi frakcji zakazuje się nadużywania sygnałów świetlnych oraz dźwiękowych.
3.3. Kategorycznie zakazuje się przebywania w pojazdach prywatnych podczas służby.
3.4. Członek frakcji na służbie zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu Ruchu Drogowego, obowiązującego na serwerze.
3.5. Członek frakcji korzystający z pojazdów służbowych, ma obowiązek używać ich zgodnie z przeznaczeniem i zasadami opisanymi w materiałach szkoleniowych.


4. Kary.

4.1. W przypadku otrzymania kary serwerowej, należy niezwłocznie poinformować o tym Zarząd frakcji.
4.2. W przypadku naruszania regulaminu frakcji, pracownik może zostać ukarany.
4.3. Wobec pracownika, który znacznie narusza regulamin frakcji, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje, w postaci:

 • Ostrzeżenia słownego/pisemnego;
 • Otrzymania minusa;
 • Rozmowa dyscyplinarna;
 • Degradacja;
 • Zwolnienie dyscyplinarne.

4.4. Członek frakcji może otrzymać maksymalnie 3 minusy. W przypadku otrzymania więcej, niż (3) trzech minusów, pracownik zostaje zwolniony dyscyplinarnie.

 

5. Akademia.

5.1. Akademią frakcji określa się Uniwersytet Medyczny.
5.2. Członka Akademii nie dotyczy norma czasowa.
5.3. Członek Akademii zobowiązany jest do minimum 75 procentowej frekwencji na szkoleniach. W przypadku niższej frekwencji, Student nie może podejść do egzaminów.

 • Studentowi UM przysługuje prawo do zgłoszenia nieobecności na szkoleniu maksymalnie 2 razy. Nieobecność należy zgłaszać na frakcyjnym serwerze Discord.

5.4. Opiekę nad Studentami Uniwersytetu Medycznego sprawuje Zarząd oraz powołane do tego osoby przez Zarząd frakcji.
5.5. Aby ukończyć Akademię frakcji z wynikiem pozytywnym, należy zaliczyć egzaminy końcowe. Warunkiem ukończenia egzaminów jest osiągnięcie wyniku min. 75% na egzaminie teoretycznym oraz 90% z egzaminu praktycznego.

 • W przypadku oblania egzaminu/ów, członek Akademii ma prawo do ponownego przystąpienia do egzaminów po ustaleniu z Egzaminatorem.

5.6. Członek Akademii, który ukończy egzaminy z wynikiem pozytywnym, jest awansowany na rangę Ratownika oraz zostaje pełnoprawnym członkiem frakcji.
5.7. Członek Akademii, który otrzyma karę serwerową dłuższą, niż 24 godziny, zostanie zwolniony dyscyplinarnie. 
5.8. Członek Akademii w celu wejścia na służbę, musi uzyskać pozwolenie od osoby pełnoprawnej (czyt. min. Ratownik). 
5.9. Od Aplikantów, którzy chcą dołączyć do frakcji, wymagamy:

 • ukończonego 14-stego roku życia;
 • przynajmniej podstawową wiedzę nt. RolePlay;
 • staż na serwerze nie mniejszy, niż 15 godzin;
 • sprawnego mikrofonu oraz posiadania komunikatora Discord.

5.10. Aplikant w swoim podaniu w celu weryfikacji zapoznania się z regulaminem, zobligowany jest wspomnieć o karetce specjalistycznej.

 


Autorem regulaminu jest: @Destruktor
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowane zabronione.

Edited by Destruktor
Aktualizacja regulaminu.
 • Lubię to 2
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...